Språklig nivåplacering

språktestet sker i samarbete med Folkuniversitetet

Hur bra är du på språk? Flera av våra utbildningar i Sverige har även en rekommenderad språklig nivå för att du ska kunna ta del av utbildningen.

Här har du möjlighet att prova din språkliga nivå enligt europeisk standard. Du kan komma hit och testa din utveckling då du vill och se hur du utvecklas. Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper. Du kan testa dina kunskaper i svenska, engelska, franska, tyska, italienska och spanska.

Du väljer vilket språk du vill testa dina kunskaper i och du väljer vilket språk du vill ha instruktionerna på. Instruktioner finns på svenska, engelska, danska och norska. För att genomföra testet måste du först registrera dig och skapa en inloggning.

Hur fungerar det?

Testet kombinerar två metoder och prövar flera språkliga färdigheter. Först gör du en självvärdering där du själv bedömer hur bra du är på språket i konkreta situationer. Därefter leds du vidare till den nivå som du ska testas på.

Färdigheterna som prövas är ”grammatik och ordförråd”, ”läsförståelse” och ”hörförståelse”. Muntlig och skriftlig framställning är svårt att pröva i ett onlinetest, så här fyller du bara i självvärderingen.

Vilken nivå är testet på?

Beroende på hur du svarar styrs du automatiskt till en nivå. Om du har mer än 90 procent korrekta svar inom en del så uppmanas du att göra testet på en högre nivå. Om du har mindre än 20 procent korrekta svar uppmanas du att göra testet på en lägre nivå.

Hur lång tid tar det?

Det går inte att säga exakt hur lång tid testet tar. Det tar mellan en halv och en och en halv timme, beroende på hur mycket du har blivit upp- eller nerflyttad i de olika delarna av testet. Kvalitet tar tid, och det gäller även språktest. Men du kan när som helst avbryta för att sedan logga in och göra färdigt testet senare.

Hur får jag resultatet?

Testet bygger på nivåerna i Europarådets referensram för språk. När du är färdig med testet mejlar vi resultatet till dig. Då kan du se vilken nivå du ligger på i förhållande till referensramen.

De uppgifter du lämnar när du registrar dig till detta test kommer inte att användas i annat syfte än just för detta tests genomförande och statistik.

Europarådets referensram för språk

Våra språkkurser är indelade i sex nivåer enligt Europarådets referensram för språk, från A1 till C2. Tanken med referensramen är att såväl kursdeltagare och språkutbildare som arbetsgivare ska kunna referera till en gemensam skala. Se vilken beskrivning som stämmer in på dig!

Med den här skalan kan du hitta din ungefärliga språknivå. Tänk på att  beskrivningarna avser målen med kursen, inte utgångsläget. Om du är nybörjare ska du läsa på nivå A1. Om du kan det som står under A1, bör du läsa en kurs på nivå A2, och så vidare.

Det finns tre nivåer, A, B och C som i sin tur delas in i A1, A2, B1, B2 och C1, C2 och varje nivå kan förstärkas respektive försvagas med + och – tecken.

A-nivån är en nybörjarnivå där man behöver stöd från sin omgivning när man kommunicerar.

B-nivån är en mellannivå där man börjar bli mer självständig men behöver viss hjälp ibland.

C-nivån är en avancerad nivå där man är helt självständig i sin kommunikation och kan anpassa sitt språk gentemot mottagaren.

Nivå A1
Nivå A2
Nivå B1
Nivå B2
Nivå C1
Nivå C2

Nivå A1

Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa frågor om t.ex. namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och jag kan själv svara på liknande frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa mig.

Nivå A2

Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (t.ex. mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen). Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

Nivå B1

Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t.ex. familjen, arbetet, resor). Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, mina drömmar, förhoppningar och mål. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter och ambitioner.

Nivå B2

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sett problemfritt. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om ett stort antal varierande ämnen, jag kan förklara min ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar.

Nivå C1

Jag kan läsa en stor mängd krävande, även längre texter, och är medveten om både konkret och underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt spontant och obehindrat; det händer mycket sällan att jag uppenbart letar efter ord. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål. Jag kan uttala mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden, jag kan ge utförliga beskrivningar eller rapporter och kan väva samman punkterna språkligt och innehållsmässigt.

Nivå C2

Jag kan utan problem förstå så gott som allt som jag hör eller läser. Jag kan återge sakförhållanden och argument ur olika skriftliga eller muntliga källor i en sammanhållen framställning. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande; jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi). Mitt språk är korrekt och varierat och jag har utvecklat en personlig stil.